Hizmetlerimiz
1 - DOĞALGAZ TESİSATI
2 - KALORİMETRE VE PAY ÖLÇER SİSTEMLERİ
3 - KASKAD ISITMA SİSTEMLERİ
4 - PASLANMAZ BACA SİSTEMLERİ
5 - AÇIK ALAN ISITMA SİSTEMLERİ
6 - HAVALANDIRMA TESİSATI
7 - YANGIN TESİSATI SİSTEMLERİ
8 - DANIŞMANLIK HİZMETLERİ
4 - PASLANMAZ BACA SİSTEMLERİ


BACA STANDARTLARI
Numarası Tarihi Adı
TS EN 1443 09.03.2006 Bacalar – Genel kurallar
TS 11386 28.04.1994 Bacalar-Konut ve Benzeri Binalar İçin-Tasarım ve Yapım Kuralları
TS 11384 28.04.1994 Bacalar-Konut vb. Bina Bacaları-Ekleme Parçaları Tasarım ve 
Yapım Kuralları
TS 11385 28.04.1994 Bacalar-Konut vb. Binalar İçin- Deney Bacaları Deneyleri İçin 
Şartlar ve Değerlendirme Kriterleri (Kuralları)
TS 11387 28.04.1994 Bacalar-Konut ve Benzeri Binalarda Baca Temizleme Tertibatı 
Yapım Kuralları
TS 11380 28.04.1994 Yan Hava Tertibatları (Yardımcı Hava Düzenleyicileri)- Konut ve 
Benzeri Bina Bacaları İçin
Kapsamı:Anma ısı yükü 350 kW ve daha az olan normal yakma ocağına bağlanan ve TS 11384 ve TS 
11386’ya göre tasarımlanan konut bacalarının duman kanalı ile baca cidarlarına monte edilen, 
kendiliğinden çalışan veya cebri kumandalı yada kombine yan hava tertibatlarını kapsar.
Kapsamı:Ayarlanabilir ocakların bağlandığı, TS 11386.ya uygun konut vb. bina bacalarının tasarımında 
ve yapımında esas alınmak üzere, deney bacalarındaki deneyler için deney şartları ile deneylerde elde 
edilen verilerin değerlendirilmesiyle ilgili kriterleri kapsar.
Kapsamı:Konut ve benzeri binalardaki bacaların temizlenmesi tertibatı yapım kurallarını kapsar; fabrika 
vb. sanayi tesisleriyle ilgili bacaların temizlenmesi tertibatı yapım kurallarını kapsamaz.
Kapsamı:Yakma tekniği bakımından standartlara uygun olarak boyutlandırılan (baca iç enkesiti, baca 
etkili yüksekliği, baca cidarlarının ısı geçirgenlik dirençleri, atık gaz sıcaklığı, atık gaz kütle debisi gibi 
gerekli değerlerin belirtilmesi vb.) katı, sıvı veya gaz şeklindeki yakıtlarla çalıştırılan ocaklara ait 
bacaların tasarımı ve yapımı kurallarını kapsar.
Kapsamı:Konut vb. bina bacalarının, TS 11386.ya uygun olarak yakma tekniğine göre ölçülendirilmesi ve 
ocakların da bacalara bağlanmasında yakma tekniği kurallarına uyulması şartıyla ocaklardan (kazan vb.) 
kaynaklanan alt basınç altındaki atık gazları, konut vb. bina bacalarına ileten daire biçimli enkesitli 
metalden ekleme parçalarını (atık gaz borularını veya atık gaz kanallarını) kapsar.
BACA STANDARTLARI
GENEL BACA STANDARTLARI
Kapsamı:Yanma ürünlerinin ısıtma donatılarından dış atmosfere taşınmasında kullanılan (baca bağlantı 
boruları ve bağlantı parçaları dâhil) baca sistemleri için genel kuralları, temel performans ölçütlerini ve 
sınır değerleri ve uygunluğun değerlendirilmesi için asgarî kuralları ve işaretlemeyi kapsar. Baca 
sistemleri ve baca inşasında kullanılan (elemanlar, takımlar ve terminaller) mamullerle ilgili standardlar 
için bir referans olması amaçlanmıştır.Numarası Tarihi Adı
TS 11389 EN 
13384-1 02.03.2006 Bacalar-Isı ve Akışkan Dinamiği Hesaplama Metotları-Bölüm 1: Tek 
Cihazın Bağlandığı Bacalar
TS 11388 EN 
13384-2 02.03.2006 Bacalar-Isı ve Akışkan Dinamiği Hesaplama Metotları-Bölüm 2: 
Birden Fazla Cihazın Bağlandığı Bacalar 
TS EN 13384-3 25.04.2006
Bacalar - Isıl ve akışkan dinamik hesap metodu - Bölüm 3: Bir ısıtma 
cihazına hizmet veren bacalar için diyagramlar ve çizelgelerin 
oluşturulma metodu
TS EN 15287-1 22.05.2008 Bacalar - Bacaların tasarımı,montajı ve hizmete alınması - Bölüm 1: 
Oda ile bütünleşik olmayan ısıtma cihazları için bacalar
TS EN 13216-1 31.03.2005 Bacalar - Sistem bacalar için deney metotları- Genel deney metotları
BACA STANDARTLARI
GENEL BACA STANDARTLARI
Kapsamı:Tek ısıtma tertibatına bağlı bacaların ısı ve akışkan dinamiği özelliklerini hesaplama 
metotlarını kapsar.Bu standardda yer alan metotlar, ıslak ve kuru çalışma şartlarında negatif ve pozitif 
basınçlı bacalara uygulanır. Bu metotlar, hesaplama için gerekli baca gazı özellikleri bilinen yakıtların 
kullanıldığı ısıtma tertibatları için geçerlidir. 
Kapsamı:Birden çok ısıtma tertibatına bağlı bacaların ısı ve akışkan dinamiği ile ilgili hesaplama 
metotlarını kapsar. Aşağıdaki iki durum için,
(1) Baca, bir veya birçok ısıtma tertibatından gelen baca bağlantı borularına çok girişli bir düzenlemeyle 
bağlanmıştır, 
(2) Baca, kademeli bir dizi halindeki birden çok ısıtma tertibatından gelen bir tek baca bağlantı borusuna 
bağlanmıştır. Kademeli çoklu giriş durumu durum (1)'in kapsamına girer. 
Bu standard, negatif basınç şartlarında çalışan (baca bağlantı borularında pozitif basınç olabilir) 
bacalarla ilgilidir ve sıvı, gaz ve katı yakıtların kullanıldığı ısıtma tertibatları için geçerlidir. 
Kapsamı:Kapsam: Bu standart; EN 13384-1’e göre tek cihaza hizmet veren bacaların 
boyutlandırılmasını basitleştirmek amacıyla kullanılabilecek tablo ve diyagramların hazırlanması için yol 
gösterir. Diyagram ve tablolar, yapılan uygulama tipine göre baca tasarımını gerçekleştirmek üzere, TS 
EN 13384-1’e göre tüm hesabın yapılmasına gerek olmadan, basit yolda boyut belirlenmesi amacıyla 
geliştirilebilir.
Bu Standartın kendisi herhangi bir tablo veya diyagram sağlamaz, sadece tablo ve diyagramların 
oluşturulabilmesi için yöntem gösterir
Kapsamı:Kapsam: Bu standart, bacaların tasarım yöntemleri ve kuralları, sistem bacaların kurulum 
kriterleri, isteğe özel imal bacaların kurulum şartları, eski bacaların astar bacalarla yenilenmesini 
tanımlar. Ayrıca bacanın devreye alınması ile ilgili de bilgileri içerir verir.
Bu standart ayrıca baca bağlantı elemanlarını da kapsar. 
Kendi kendine ayakta duran ve TS EN 13084-1 standardı kapsamındaki bacalar için geçerli değildir. 
Kapsamı:Malzemeden bağımsız olarak sistem bacalar için test metotlarını tanımlar.Numarası Tarihi Adı
TS EN 1856-1 12.10.2006 Bacalar - Metal bacalar için kurallar – Bölüm 1: Hazır baca 
bileşenleri
TS EN 1856-1/A1 12.10.2006 Bacalar - Metal bacalar için kurallar – Bölüm 1: Hazır baca 
bileşenleri
TS EN 1856-2 12.10.2006 Bacalar - Metal bacalar için kurallar – Bölüm 2: Metal 
astarlar ve baca bağlantı boruları
TS EN 14989-1 03.07.2007
Bacalar - Metal bacalar ve malzemeden bağımsız 
sızdırmazlığı sağlanmış ısıtma uygulamaları için kurallar 
ve deney metotları - C6 tipi cihazlar için düşey 
hava/duman terminalleri
TS EN 1859 10.04.2001 Bacalar- Metal Bacalar- Deney Metotları
TS EN 1859/A1 03.04.2007 Bacalar - Metal bacalar - Deney metotları
TS EN 11382 28.04.1994 Bacalar-Çelik (Endüstriyel)
Kapsamı:Madde 4.5.1.1. değiştirilmiştir.
Kapsamı:Katı, sıvı ve gaz yakıtları yakan yakma tesislerine ait, yüksekliği en az 2 m olan, tek cidarlı, 
çok cidarlı, serbest, gerdirilmiş ve desteklenmiş çelik bacaları kapsar.
Kapsamı:C6 tipi cihazlar için düşey hava/duman terminalleri ve Metal bacalar ve malzemeden 
bağımsız sızdırmazlığı sağlanmış ısıtma uygulamaları için kurallar ve deney metotlarını kapsar.
Kapsamı:Bu standart, metal baca ürünleri için deney metotlarını kapsar
Kapsamı:.Madde 3.4.2 de değişiklik yapılmıştır.
Kapsamı:Yanma ürünlerinin ocaklardan dış atmosfere taşınmasında kullanılan rijit veya esnek metal 
astarların, rijit baca bağlantı borularının ve rijit bağlantı parçalarının (destekler dâhil) performans 
kurallarını kapsar.Camsı emaye kaplı baca bağlantı boruları da bu standardın kapsamına girer. Rijit 
astarlar, mevcut bacaların elden geçirilmesi veya yenilenmesi için duman kanalı astarı olarak ve sipariş 
bacaların baca astarları olarak kullanılabilir. İşaretleme kurallarını, imalâtçı talimatlarını, mamul 
bilgilerini ve uygunluk değerlendirmesini de kapsar.
BACA STANDARTLARI
METAL BACA STANDARTLARI
Kapsamı:Yanma ürünlerinin ısıtma tertibalarından dış atmosfere taşınmasında kullanılan metal astarlı, 
tek ve çok duvarlı baca bileşenlerinin (destekler dâhil baca bölümleri, baca bağlantı parçaları ve 
terminaller) performans kurallarını ve işaretleme, imalâtçı talimatları, bileşenlerle ilgili bilgileri ve 
uygunluk değerlendirmesini de kapsar.Numarası Tarihi Adı
TS EN 1457 18.04.2001 Bacalar- Kil veya Seramik Baca Elemanları- Özellikler ve Deney 
Metotları 
TS EN 1457/A1 22.12.2005 Bacalar- Kil veya Seramik Baca Elemanları- Özellikler ve Deney 
Metotları 
TS EN 1457/AC 10.04.2007 Bacalar - Kil veya Seramik Baca Elemanları - Özellikler ve Deney 
Metotları
TS EN 
1457/A1/AC 03.04.2008 Bacalar- Kil veya Seramik Baca Elemanları- Özellikler ve Deney 
Metotları
TS EN 13502 02.12.2004 Bacalar - Kil / Seramik baca başlıkları için gerekler ve deney 
metotları
TS EN 12446 08.11.2005 Bacalar - Bileşenler - Beton dış duvar elemanları
Kapsamı:Bacalar için fabrika yapımı beton dış duvar elemanlarının ve bağlantı parçalarının malzeme, 
boyut ve performans şartlarını kapsar. Bu standard, baca astarları ve/veya hava kanalları bulunacak 
şekilde tasarımlanmış ve en fazla dört ayrı duman geçiş yolunu çevreleyen elemanları kapsar. Kat 
yüksekliğinde ve donatılı dış duvar elemanlarına da uygulanır.
Kapsamı:Bacaların yapımında kullanılan deliksiz veya düşey delikli duvarlı kil/seramik baca 
elemanlarını ve ocak veya ısıtma cihazlarından gelen yanma ürünlerinin negatif veya pozitif basınçla 
atmosfere atılmasını sağlayan baca borularını ve yapısal olarak bağımsız (serbest duran) olmayan ev 
içi ve sanayi tipi bacalarda kullanılan baca elemanlarını kapsar. 
Kapsamı:Negatif basınç altında yanma sonucu oluşan atıkları baca borusundan atmosfere aktaran katı 
çeperli (duvarlı) baca borusu başlıklarıyla ilgili gerekleri ve deney metotlarını kapsar. Binayla birlikte 
yapılan (bağlantılı) konut veya fabrika bacalarını içerir. Fabrikada imal edilmiş başlıklar ile ilgili 
performans özelliklerini belirtir. Başlıkların işaretlenmesi ve muayenesi de bu standarda dâhil edilmiştir.
Kapsamı:Bacaların yapımında kullanılan deliksiz veya düşey delikli duvarlı kil/seramik baca 
elemanlarını ve ocak veya ısıtma cihazlarından gelen yanma ürünlerinin negatif veya pozitif basınçla 
atmosfere atılmasını sağlayan baca borularını ve yapısal olarak bağımsız (serbest duran) olmayan ev 
içi ve sanayi tipi bacalarda kullanılan baca elemanlarını kapsar.
Kapsamı:acaların yapımında kullanılan deliksiz veya düşey delikli duvarlı kil/seramik baca elemanlarını 
ve ocak veya ısıtma cihazlarından gelen yanma ürünlerinin negatif veya pozitif basınçla atmosfere 
atılmasını sağlayan baca borularını ve yapısal olarak bağımsız (serbest duran) olmayan ev içi ve 
sanayi tipi bacalarda kullanılan baca elemanlarını kapsar. 
BACA STANDARTLARI
SERAMİK BACA STANDARTLARI
Kapsamı:Bacaların yapımında kullanılan deliksiz veya düşey delikli duvarlı kil/seramik baca 
elemanlarını ve ocak veya ısıtma cihazlarından gelen yanma ürünlerinin negatif veya pozitif basınçla 
atmosfere atılmasını sağlayan baca borularını ve yapısal olarak bağımsız (serbest duran) olmayan ev 
içi ve sanayi tipi bacalarda kullanılan baca elemanlarını kapsar. Fabrikada imal edilmiş baca 
elemanları ve baca bağlantı parçalarına ait performans özellikleri belirtir. Deney, işaretleme ve 
muayene bu standard kapsamı içindedir.Numarası Tarihi Adı
TS EN 1857 16.03.2006 Bacalar - Bileşenler – Beton baca astarları
TS EN 1857/AC 31.01.2008 Bacalar - Bileşenler – Beton baca astarları
TS EN 1858 16.03.2006 Bacalar - Bileşenler - Beton baca blokları
Numarası Tarihi Adı
TS EN 14471 26.06.2007 Bacalar - Sistem bacalar- Duman yolu plastik astarlı - 
Kurallar ve deney metotları
PLASTİK BACA STANDARTLARI
Kapsamı:Isıtma cihazlarından dış atmosfere, kuru ve yaş şartlarda baca gazı taşımada kullanılan duman 
yolu plastik astarlı sistem bacaların performans özelliklerini ve deney metotlarını ve işaretlemeye, 
imalatçı talimatlarına ve uygunluğun değerlendirilmesine ilişkin şartları da kapsar. Sistem bacaları 
oluşturan baca bileşenlerini tanımlar. 
Bu standard, hiçbir yoğuşma ürünü birikmeyecek şekilde, örneğin yatayla en az 3° lik açı yapacak şekilde 
inşa edilmiş bacalara uygulanır.
Kapsamı:Çok duvarlı bacaların yapımında kullanılmak için fabrika yapımı beton baca astarlarının ve 
bağlantı parçalarının malzeme, boyut ve performans gereklerini ve deney metotlarını kapsar. Kat 
yüksekliğinde ve donatılı baca astarlarına da uygulanır.Madde 4.2.1 değiştirilmiştir.
Kapsamı:Sistem bacalarında kullanım amacıyla beton baca bloklarının malzeme, boyut ve performans 
gereklerini kapsar. Baca blokları tek veya çok duvarlı olabilir. Boyutsal olarak kâgir birim tabaka 
yüksekliği ile uyumlu olan ve tip B (bağlayıcı blok) olarak ifade edilen bir blok tipini kapsar.
BACA STANDARTLARI
BETON BACA STANDARTLARI
Kapsamı:Çok duvarlı bacaların yapımında kullanılmak için fabrika yapımı beton baca astarlarının ve 
bağlantı parçalarının malzeme, boyut ve performans gereklerini ve deney metotlarını kapsar. Kat 
yüksekliğinde ve donatılı baca astarlarına da uygulanır.
Humat Enerji Sistemleri © 2013